Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Нашите проекти >> Кратка информация
  Кратка информация
Проект "Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения" 2007 г.

Разрушителните наводнения, които сполетяха България през последните години привлякоха общественото внимание към редица антропогенни фактори, които влияят върху щетите от това природно бедствие. Съществуват директни връзки между практиките за поддържане на речните корита и увреждането на речни екосистеми и природни местообитания в крайречните зони.

С настоящото присъединяване на Република България към Европейския съюз нараства значението на новите подходи и политически документи, изготвени на европейско ниво относно интегрираното управление на водите и устойчивите практики за предотвратяване на щетите от наводнения. Такива са Европейските добри практики за предотвратяване, предпазване и ограничаване на щетите от наводнения (2004 г.), Програмата за действие за устойчиво предпазване от наводнения в Басейна на р. Дунав (ICPDR, 2004 г.), както и новата Директива за наводненията на ЕС, чието публикуване се очаква в началото на 2007 г. Тези документи ясно посочват необходимостта от мерки за подобряване на естественото водозадържане и интегрирано управление на риска от наводнения наред с широко използваните до сега инфраструктурни мерки.

В процес е изготвянето на планове за интегрирано управление на речните басейни в изпълнение на Рамкова директива за водите 2000/60/EC и Закона за водите. Този процес изисква увеличаване на капацитета на отговорните институциите и заинтересованите неправителствени организации, както и активно обществено участие.

Имайки предвид националното и европейско значение на подходите за предотвратяване на щети от наводненията и възможните негативни екологични въздействия от неадекватни мерки в тази посока, Българска фондация Биоразнообразие започна няколко нови инииативи. Сред тях е и настоящият проект, който си поставя следните специфични цели:

  1. Обмен на опит за съвременните подходи за опазване на речните екосистеми и предотвратяване на щетите от наводнения.
  2. Подобрена координация между заинтересованите страни (държавни институции, общини, НПО и научни организации) относно прилагането на устойчиви мерки за борба с наводнения.
  3. Подобрена информираност и обществена подкрепа за прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.

В изпълнението на тези цели, през 2007 г. екипът на БФБ ще изпълни следните дейности:

  • Избор и разработване на примери (case studies) за речни басейни или участъци от тях и проучване на въздействията от различни типове мерки за управление на риска от наводнения
  • Създаване на работна група с представители на държавни институции и НПО и иницииране на бъдещи проекти
  • Национална конференция ”Опазване на речните екосистеми и устойчиви мерки за борба с наводненията в България”
  • Изготвяне на тематична интернет страница с форум за обмен на мнения и информация
  • Превод на български език и разпространяване на ключови документи, представящи Европейските политики и практики за устойчиво управление на риска от наводнения.

Река Осъм 2008-2009 г.

Моля, отворете прикаченото резюме на проекта.

Резюме на проект - BG pdf
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero