Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Реки >> Заплахи
  Заплахи
Замърсяване

Въпреки че у нас от години действа стриктно законодателство, което регулира заустването на битови и промишлени отпадни води, това замърсяване остава най-значимият фактор за влошаване качеството на водите.

Данни за качеството на водите могат да се открият в интернет страниците на четирите басейнови дирекции:
- Дунавски район с център Плевен
- Черноморски район с център Варна
- Източнобеломорски район с център Пловдив
- Западно беломорски район с център Благоевград

Дифузното замърсяване селското стопанство беше подценявано до скоро и по тази причина данните за него са оскъдни. Сигурно е обаче, че в райони с интензивно земеделие и животновъдство, то причинява значително натоварване на повърхностните и подземни води с азотни, фосфорни съединения и пестициди.

Замърсяването на реките с твърди отпадъци се превърна в сериозен проблем през последните две десетилетия. Днес почти няма река без депа за битови отпадъци или незаконни сметища по бреговете. При високи води реките разнасят тези отпадъци надолу по течението а при валежи инфилтратите от сметищата влошават химическото състояние на водите. Този проблем се дължи както на ниската екологична култура на населението, така и на занижен контрол от страна на общините и РИОСВ.

Загуба и фрагментиране на местообитания

- Промени в ползването на земите и застрояване по бреговете
- Корекции на речните корита и отводняване на заливни тераси
- Изсичане на растителността по бреговете и речните острови
- Строителство на ВЕЦ и други хидротехнически съоръжения

Морфологични изменения

Корекците на речните брегове са засегнали полупланинските и равнинните части на повечето реки у нас. Стремежът към максимално усвояване на земите за земеделски цели и застрояване е довел до и канализиране дори на големи реки като Марица, Искър, Осъм и др.
Екологичните загуби от откъсването на меандри и пресушаването на заливаеми тераси се измерват не само със загубата на заливаеми гори и влажни зони.
Изправянето на реката между близко разположени диги води до увеличаване на скоростта и скъсяване на пътя, който изминава водата, многократно намаляване на заливаемите обеми и площи. Ефектите са:
- Намалена възможност за самопречистване при замърсяване с отпадни води
- Намалена способност за естествено водозадържане и буфериране на водни обеми при високи води.
- Увеличена ерозия и вдълбаване на речното легло

Наблюденията върху тези ефекти от корекциите и опита на много европейски държави показват че близко разположените диги и изправянето на реките са неефективни и неекологични практики. Тенденцията днес е да се възстановява връзката на реката с близко разположени заливаеми територии и оставяне на плoщи за естествено водозадържане при високи води. Дигите се разполагат на по-голямо разстояние и се изграждат така, че приоритетно да предпазват населени места и ключова инфраструктура.

Добив на инертни материали

Интензивното строителство през последните години създава голямо търсене на пясък и чакъл, които се добиват с минимални инвестиции директно от речните корита. Тази дейност е силно печеливша и трудно контролируема. Големите количества наноси, изгребани от речното дъно се възстановяват естествено за сметка на вдълбаване на речното корито нагоре по течението. Причинената така регресивна ерозия води до подкопаване на мостове, подпорни стени и друга инфраструктура в речното легло до 20 км. нагоре по течението. Вдълбаването води до спадане на нивото на подпочвените води при маловодие, унищожаване на влажни крайречни гори и засушаване на големи земеделски площи
Въпреки очевидните неблагоприятни въздействия продължава издаването на нови разрешителни за баластриери. За разлика от нас, в повечето европейски страни със закон е забранен добивът на инертни материали от речното корито а разрешения се издават замо за добив от речните тераси встрани от основното течение.

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero