Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Документи >> Европейско законодателство
  Европейско законодателство
Директива за оценка и управление на риска от наводнения 2007/60/EEC

На 18 Януари 2006 г. Европейската комисия одобри предложение за директива на Европейския парламант и на съвета за оценка и управление на риска от наводнения.

На 25 април 2007 г. Европейският парламент прие компромисен вариант, съгласуван със Съвета на Европа. Новата „Директива за оценка и управление на наводненията” беше подобрена в насока международно сътрудничество по управлението на трансграничните речни басейни, както и в частта за предварителна оценка и картиране на риска от наводнения. Фокусът е поставен върху ролята на естествените речни тераси и устойчиви практики за земеползването. Отразяването на промените в климата ще се направи по време на първия цикък от изпълнението, започващ през 2011 г. с предварителна оценка на риска.

Повече за процеса на разработване и одобрение на директивата, както и други документи на Европейска комисия по темата, можете да прочетете на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htm 

Предложение за директива (на английски език) pdf
Файл на процедурата на Директивата на Европейския Парламент pdf
Директива 2007/60/ЕО (окончателен текст на български език) pdf
Рамкова директива за водите 2000/60/EEC

Текста на Рамков директива за водите можете да изтеглите директно от тук.

По-подробна информация на английски език, доклади, наръчници и предстоящи събития можете да потърсите на страницата на Дирекция "Околна среда" на Европейската комисия или на специализирана страница CIRCA за изпълнението на РДВ

РДВ 2000/60/ЕЕС - Официален текст на български език msword
Директива за местообитанията 92/43/EEC

Директива за птиците 79/409/EEC

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero