Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Почистване на дерета в Родопите

През м. Юни и Юли 2007 г. по подаден сигнал група от представители на ФПС „Зелени Балкани, Дружеството на лесовъдите-ветерани и експерти извърши оглед на местностите “Река Равна”, “Мустанлийски дол”, “Сафон дере” на територията на ДЛ “Чехльово” и местностите “Крива река” и “Мечкина река” на територията на ДДС “Чепино”.
Установени са интензивни сечи на дървесна растителност, следвайки инструкции на Областния управител на Област Пазарджик за осигуряване на нормалната проводимост на реките. Изсечени са основно възрастни, здрави букови и смърчови дървета със стопански цена дървесина, някои от които са на склоновете, на разстояние до 50 м. от водното течение. В района на посочените дерета и в няколко километровата зона под тях не съществуват нфраструктурни обекти освен горски пътища.
В същото време млади дървета и групи, от които може да се добие само нискокачествена дървесина са оставени непокътнати. Изсъхнали дървета, клони, пънове и изрезки са оставени в речното корито, което създава реална опасност от забентване ако реката придойде.
Констатациите са, че се извършва грабеж на ценен природен ресурс под предлог за осигуряване на нормалната проходимост на реките, а така също, и че предприетите до сега дейности, основно сечи за усвояване на първокачествена строителна дървесина, създават допълнителни предпоставки за драстично увеличаване на вредното въздействие на водите и унищожават хабитати и видове с европейски и световен консервационен статус.
Подадени са жалби до МОСВ, НУГ, Сметна палата и Областна прокуратура – Пазарджик.

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero