Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Писмо на природозащитни НПО във връзка с мерките за защита от наводнения

До Г-жа Любка Качакова Заместник министър
на околната среда и водите

Копие: Г-н Валери Николов
Заместник министър
на държавната политика при бедствия и аварии
Относно: Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”


Уважаема г-жо Качакова,

Българска фондация Биоразнообразие, Информационен и учебен център по екология, Сдружение „Балкани”, WWF Дунавско-Карпатска програма, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани” и Фондация „Екообщност” са природозащитни неправителствени организации, които работят за опазване на природата и подобряване състоянието на речните екосистеми в България.
От публикации в медиите научаваме, че по препоръка на Министъра на околната среда и водите са започнали действия за спешно почистване на коритото на р. Искър във връзка с падналите обилни валежи през месец май и повишения риск от наводнения. Сформирана е работна група с представители на Столичната община, областната управа на София-град, Гражданска защита, „Напоителни системи” и „Софийска вода”.
Обезпокоени сме от факта, че неправителствените екологични организации отново не са потърсени като заинтересована страна, въпреки че многократно сме заявявали позиците си по въпроса с почистването на речните корита и желанието си за сътрудничество с държавните институции, отговорни за управлението на водите.
Считаме, че в много случаи практиките за защита от наводнения са неефективни и причиняват значителни щети върху биологичното разнообразие и речните екосистеми. Като природозащитни организации, ние не заставаме срещу превантивните мерки, които осигуряват защита на хората и имуществото, а за тяхното дългосрочно планиране и екологосъобразно прилагане.
Самото участие на обществеността на всички нива е заложено като основен принцип за намиране на най-добрите решения в редица документи на ЕС като Рамкова директива за водите, Орхуска конвенция, Директива за наводненията, както и в работни документи.
В тази връзка очакваме представители на долуподписаните организации да бъдат поканени като заинтересовани страни в предстоящите заседания на работната група за р. Искър, както и в бъдещи работни групи за оценка и управление на риска от наводнения в други поречия.
Настояваме също така и за ускоряване процеса на разработване на Планове за действие за защита от наводнения, които да изяснят подходите и мерките осигуряващи устойчива защита от наводнения в дългосрочен план според изискванията на Рамковата директива за водите и Директива за наводненията.
Оставаме в очакване на Вашия отговор на адрес: Българска фондация Биоразнообразие, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел./факс: 931 6183, e-mail: ventzbox@biodiversity.bg

С уважение,


Росен Василев
Изпълнителен директор на БФБ


Милена Димитрова
Председател на ИУЦЕ


Александър Дуцов,
Председател на Сдружение Балкани


Веселина Кавръкова
Програмен директор
WWF Дунавско-Карпатска програма


Нада Тошева
Изпълнителен директор на БДЗП


Валентина Фиданова
Председател на СНЦ „Зелени Баклани”


Любомира Колчева
Изпълнителен директор
на Фондация „Екообщност”

 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero