Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
A Project of
 
With the Financial support of
Home >> News
  News
Letter from the nevironmental NGOs concerning the flood prevention measures

До Г-жа Любка Качакова Заместник министър
на околната среда и водите

Копие: Г-н Валери Николов
Заместник министър
на държавната политика при бедствия и аварии
Относно: Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”


Уважаема г-жо Качакова,

Българска фондация Биоразнообразие, Информационен и учебен център по екология, Сдружение „Балкани”, WWF Дунавско-Карпатска програма, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани” и Фондация „Екообщност” са природозащитни неправителствени организации, които работят за опазване на природата и подобряване състоянието на речните екосистеми в България.
От публикации в медиите научаваме, че по препоръка на Министъра на околната среда и водите са започнали действия за спешно почистване на коритото на р. Искър във връзка с падналите обилни валежи през месец май и повишения риск от наводнения. Сформирана е работна група с представители на Столичната община, областната управа на София-град, Гражданска защита, „Напоителни системи” и „Софийска вода”.
Обезпокоени сме от факта, че неправителствените екологични организации отново не са потърсени като заинтересована страна, въпреки че многократно сме заявявали позиците си по въпроса с почистването на речните корита и желанието си за сътрудничество с държавните институции, отговорни за управлението на водите.
Считаме, че в много случаи практиките за защита от наводнения са неефективни и причиняват значителни щети върху биологичното разнообразие и речните екосистеми. Като природозащитни организации, ние не заставаме срещу превантивните мерки, които осигуряват защита на хората и имуществото, а за тяхното дългосрочно планиране и екологосъобразно прилагане.
Самото участие на обществеността на всички нива е заложено като основен принцип за намиране на най-добрите решения в редица документи на ЕС като Рамкова директива за водите, Орхуска конвенция, Директива за наводненията, както и в работни документи.
В тази връзка очакваме представители на долуподписаните организации да бъдат поканени като заинтересовани страни в предстоящите заседания на работната група за р. Искър, както и в бъдещи работни групи за оценка и управление на риска от наводнения в други поречия.
Настояваме също така и за ускоряване процеса на разработване на Планове за действие за защита от наводнения, които да изяснят подходите и мерките осигуряващи устойчива защита от наводнения в дългосрочен план според изискванията на Рамковата директива за водите и Директива за наводненията.
Оставаме в очакване на Вашия отговор на адрес: Българска фондация Биоразнообразие, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел./факс: 931 6183, e-mail: ventzbox@biodiversity.bg

С уважение,


Росен Василев
Изпълнителен директор на БФБ


Милена Димитрова
Председател на ИУЦЕ


Александър Дуцов,
Председател на Сдружение Балкани


Веселина Кавръкова
Програмен директор
WWF Дунавско-Карпатска програма


Нада Тошева
Изпълнителен директор на БДЗП


Валентина Фиданова
Председател на СНЦ „Зелени Баклани”


Любомира Колчева
Изпълнителен директор
на Фондация „Екообщност”

Latest proposals for the Floods Directive at the European Parliament

Proposals by the Commission of environment msword
Proposals by members of the Parliament msword
Pressrelease by Bulgarian BGO concerning the last floods

Analysis of the causes for the tragic flood damages in Tzar Kaloyan

Cleaning of gullies and river beds in Rhodopi mountain

National conference

The National Conference "Conservation of river ecosystems and sustainable flood risk management" will take place on 7-8 November 2007 in the Central Military Club, Sofia, Bulgaria.
The conference gathered 80 participants from various competent authorities, non-governmental organizations, scientific institutes and business. The guests from Bulgaria, Netherlands, Switzerland and Ukraine presented their experience in the assessment and management of the flood risk. The problems and possible solutions for the improvement of the status of river systems in Bulgaria was perforemed, taking into account their environmental, economic and social functions.
The event was organized in collaboration with GEF/UNDP Rhodope project, Center for Environmental Information and Education, Environmental Partnerships Foundation and Ministry of Environment and Waters.

For the presentations from the conference click here

The EU Flood Directive was officially published

See more details here

European Conference on Flood Risk Management

The conference attracted over 350 abstracts; in February, the International Scientific Committee carefully reviewed each abstract and has invited about 240 papers for presentation at the conference. The registration for FLOODrisk 2008 is open with the standard booking rate of £675 available until 13th June. From 14th June the late registration fee of £725 will apply.

The International Scientific Committee has assigned each paper for one of three styles of oral presentation and discussion, according to the content and breadth of the paper topic.  Full written text for all papers will be prepared and distributed to all delegates, together with a book of abstracts.  The conference has attracted sponsorship from several organisations active in aspects of flood risk management and bookings are also open for exhibition space in the conference marquee, where refreshments will be served in the intervals between conference sessions. 

To date over 150 delegates have registered for the conference, which will be the premier European meeting on the topic this year.  We have secured for the conference the only college-based accommodation which offers all rooms with bath / shower room ensuite and all the college rooms have internet access.  The accommodation cost at Keble College is substantially less than the cost of commercial hotels and rooms are still available at the College.  Arrangements for booking additional nights’ accommodation prior to the conference will be available before the end of May from the conference website.

All queries regarding FLOODrisk 2008 should be made to the Conference Organiser, Jackie Harrop (email: floodrisk2008@hrwallingford.co.uk).

Project "Conservation of natural habitats and sustainable flood risk management in Osam river basin, Bulgaria"

Lern more about the project from the summary.

Summary - EN pdf
Workshop on Osam river basin

<< 1 2 >> 
 
 
български english
  username password   retrieve lost password
 
 
hero