Новини; News; Нашите проекти; Our projects; Реки; Rivers; Наводнения; Floods; Проучвания; Case studies; Документи; Documents; Кратка информация; Short presentations; Европейско законодателство; European legislation; Екосистемни ползи; Ecosystem services; Причини; Causes; Предстоящо; Forthcoming; Национално законодателство; National legislation; Заплахи; Threats; Щети; Damages; Конвенции; Conventions; Европейският опит; European experience; Ръководства; Guidlines; Презентации; Presentations;
 
Проект на
 
С финансовата подкрепа на
Начало >> Новини
  Новини
Писмо на природозащитни НПО във връзка с мерките за защита от наводнения

До Г-жа Любка Качакова Заместник министър
на околната среда и водите

Копие: Г-н Валери Николов
Заместник министър
на държавната политика при бедствия и аварии
Относно: Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”


Уважаема г-жо Качакова,

Българска фондация Биоразнообразие, Информационен и учебен център по екология, Сдружение „Балкани”, WWF Дунавско-Карпатска програма, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани” и Фондация „Екообщност” са природозащитни неправителствени организации, които работят за опазване на природата и подобряване състоянието на речните екосистеми в България.
От публикации в медиите научаваме, че по препоръка на Министъра на околната среда и водите са започнали действия за спешно почистване на коритото на р. Искър във връзка с падналите обилни валежи през месец май и повишения риск от наводнения. Сформирана е работна група с представители на Столичната община, областната управа на София-град, Гражданска защита, „Напоителни системи” и „Софийска вода”.
Обезпокоени сме от факта, че неправителствените екологични организации отново не са потърсени като заинтересована страна, въпреки че многократно сме заявявали позиците си по въпроса с почистването на речните корита и желанието си за сътрудничество с държавните институции, отговорни за управлението на водите.
Считаме, че в много случаи практиките за защита от наводнения са неефективни и причиняват значителни щети върху биологичното разнообразие и речните екосистеми. Като природозащитни организации, ние не заставаме срещу превантивните мерки, които осигуряват защита на хората и имуществото, а за тяхното дългосрочно планиране и екологосъобразно прилагане.
Самото участие на обществеността на всички нива е заложено като основен принцип за намиране на най-добрите решения в редица документи на ЕС като Рамкова директива за водите, Орхуска конвенция, Директива за наводненията, както и в работни документи.
В тази връзка очакваме представители на долуподписаните организации да бъдат поканени като заинтересовани страни в предстоящите заседания на работната група за р. Искър, както и в бъдещи работни групи за оценка и управление на риска от наводнения в други поречия.
Настояваме също така и за ускоряване процеса на разработване на Планове за действие за защита от наводнения, които да изяснят подходите и мерките осигуряващи устойчива защита от наводнения в дългосрочен план според изискванията на Рамковата директива за водите и Директива за наводненията.
Оставаме в очакване на Вашия отговор на адрес: Българска фондация Биоразнообразие, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел./факс: 931 6183, e-mail: ventzbox@biodiversity.bg

С уважение,


Росен Василев
Изпълнителен директор на БФБ


Милена Димитрова
Председател на ИУЦЕ


Александър Дуцов,
Председател на Сдружение Балкани


Веселина Кавръкова
Програмен директор
WWF Дунавско-Карпатска програма


Нада Тошева
Изпълнителен директор на БДЗП


Валентина Фиданова
Председател на СНЦ „Зелени Баклани”


Любомира Колчева
Изпълнителен директор
на Фондация „Екообщност”

Последни предложения по Директивата за наводнения в Европейския парламент

Пълния текст на препоръките на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към ЕП и на отделни депутати се намира в приложенията

Предложения от Комисия по околна среда msword
Предложения от депутати msword
Прессъобщение на НПО относно последните наводнения в България

Правителството трябва да разработи план за управление на риска от наводнения

София – Българското правителство продължава да изразходва значителни средства за потушаване на последиците от наводненията, вместо да планира тяхното предотвратяване и да разработи национална програма за управление на риска от наводнения, се казва в становище на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България”.

„Броят на жертвите и щетите расте, но все още превенцията се състои основно в поддръжка и строеж на нови диги и систематично обезлесяване на речните корита, наречено „почистване”. Те се извършват без граждански контрол и често са свързани със злоупотреби. Прочистванията и дигите присъстват в европейските стратегии и планове за управление на риска от наводнения, но са второстепенни и само част от необходимите мерки. В резултат от действията „на парче” и в районите, в които беше инвестирано за борба с наводненията, има отново наводнения”, обясняват природозащитниците.

Те припомнят, че още от 2005 г. настояват чрез становища, пресконференции, семинари и работни писма Министерството на околната среда и водите и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии да анализират причините за щетите при наводнения и да се разработи Национална програма за управление на риска от наводнения и Планове за действие по поречията, като се включи европейската политика и опит.

Трябва да се преустанови практиката за унищожаване на крайречната растителност, без за това да има доказана необходимост, да се спре изсичането на горите във водосборните басейни и да се преустанови интензивния добив на инертни материали в речните корита, предлагат още от коалицията „За да остане природа в България”.

Съвременната европейска политика за предотвратяване на наводнения до голяма степен се основава на оценка на риска от тях и съобразяване на човешките дейности с този риск, както и на запазването на речните екосистеми и техните естествени защитни функции, завършват природозащитниците.

За контакти:
- Иван Христов, координатор програма „Води”, WWF – Дунавско-Карпатска програма България, тел. 02/9640545, моб. тел.: 0885 453656, e-mail: ihristov@wwfdcp.bg
- Даниел Попов - Информационен и учебен център по екология, тел. 02/8669047, моб. тел 088 68 18 794; e-mail dpopov@ceie.org
- Венцислав Василев – Българска фондация Биоразообрзие; моб. тел. 0888 351322, e-mail: ventzbox@biodiversity.bg

Анализи на причините за трагедията в гр. Цар Калоян

На 6 и 7 август водната стихия разруши десетки къщи и отне живота на 7 души в гр. Цар Калоян. Причините за щетите и евентуални виновници все още се разследват от прокуратурата и от компетентните ведомства. Тече проверка и всички общински язовири в страната, наредена от министър Джевдет Чакъров.

Официалната позиция на Министерство на бедствията и авариите и Министерство на околната среда и водите, изразена в дните след бедствието е, че необичайно интензивните валежи от близо 300 л./кв. м. Са причина за бедствието.

Някои от пострадалите жители обаче обвиняват за огромната приливна вълна, причинила наводненията, трите микроязовира, намиращи се край града. Тази теза се поддържа и от редица независими експерти, сред които представители на Българска асоциация по мелиорации, извършили инспекция на пострадалия район и микроязовирите.

На 10 август експерти на Българска фондация Биоразнообразие също посетиха района на Цар Калоян. Заключението е, че високата вълна и всички свързани с нея последици е причинена от няколко фактора. Интензивният дъжд е стоварил в речната долина голямо водно количество, което се е оттекло бързо и безпрепятствено по голите и обезлесени склонове в речното корито. Преливането на микроязовирите е довело до скъсването на техните стени, които не са обезопасени с работещи преливници и са стопанисвани неправилно. Трите водоема, които иначе са с малък обем, при други условия не могат да причинят такова наводнение. При тяхното скъсване обаче се е освободила вълна, която още е повишила нивото на прелялата река и е увеличила разрушителното и действие.

Нашето проучване при този и при други случаи на наводнения в България, показва ключовото значение на растителността и земеползването, особено в рискови водосбори. Обезлесяването на склоновете и изправянето на речните корита намалява естествената им водозадържащата способност с до 70% и увеличава скоростта на оттичане, което увеличава разрушителното действие на водите. Очевидно е, че живота на хората, инфраструктурата и околната среда в зони с риск от наводнения не могат да се запазят с широко пропагандираните “прочиствания” на дървета и храсти в реките.

Необходими далеч по-комплексни превантивни мерки, които включват оценката на рискови поречия, възстановяване на растителността във водосборите, проектиране на жидроинженерните съоръжения в хармония с естественото речно течение и засилен контрол от страна на държавата при стопанисването на водоемите.

снимка: Reuters

Почистване на дерета в Родопите

През м. Юни и Юли 2007 г. по подаден сигнал група от представители на ФПС „Зелени Балкани, Дружеството на лесовъдите-ветерани и експерти извърши оглед на местностите “Река Равна”, “Мустанлийски дол”, “Сафон дере” на територията на ДЛ “Чехльово” и местностите “Крива река” и “Мечкина река” на територията на ДДС “Чепино”.
Установени са интензивни сечи на дървесна растителност, следвайки инструкции на Областния управител на Област Пазарджик за осигуряване на нормалната проводимост на реките. Изсечени са основно възрастни, здрави букови и смърчови дървета със стопански цена дървесина, някои от които са на склоновете, на разстояние до 50 м. от водното течение. В района на посочените дерета и в няколко километровата зона под тях не съществуват нфраструктурни обекти освен горски пътища.
В същото време млади дървета и групи, от които може да се добие само нискокачествена дървесина са оставени непокътнати. Изсъхнали дървета, клони, пънове и изрезки са оставени в речното корито, което създава реална опасност от забентване ако реката придойде.
Констатациите са, че се извършва грабеж на ценен природен ресурс под предлог за осигуряване на нормалната проходимост на реките, а така също, и че предприетите до сега дейности, основно сечи за усвояване на първокачествена строителна дървесина, създават допълнителни предпоставки за драстично увеличаване на вредното въздействие на водите и унищожават хабитати и видове с европейски и световен консервационен статус.
Подадени са жалби до МОСВ, НУГ, Сметна палата и Областна прокуратура – Пазарджик.

Национална конференция

Националната конференция "Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения" се състоя на 7-8 Ноември 2007 г. в конферентната зала на Централен военен клуб, гр. София.
Конференцията събра над 80 участници от различни държавни институции, неправителствени организации, научни институти и бизнеса, въвлечени в управлението на водите.  Поканените гости от България, Холандия, Швейцария и Украйна представиха опита си при оценката и управлението на риска от наводнения. Беше направен анализ на проблемите и възможни решения за подобряване на състоянието на речните системи в България с оглед на техните екосистемни, икономически и социални функции.
Конференцията се организира в партньорство с ГЕФ/ПРООН Проект Родопи, Информационен и учебен център по екология, Фондация Екообщност и Министерство на околната среда и водите.

Презентации можете да намерите тук

Директивата за наводненията на ЕС е официално публикувана

Вижте повече тук

Европейска конференция по управление на риска от наводненията

Проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм"

Повече можете да научите от приложеното резюме.

Резюме на проекта - български език pdf
Семинар за поречието на р. Осъм

Семинарът беше организиран съвместно от БФБ и Община Левски и събра над 30 представители на местни власти, държавни институции, компетентни в сферата на околната среда и водите, Гражданска защита и НПО. Беше представена Програма за опазване, устойчиво стопанисване и управление на водни обекти - стари корита на р. Осъм в Община Левски и беше постигнато съгласие върху конкретни мерки от нея. Беше обсъден и План за устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм.
Семинарът се явява заключително събитие на проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм", финансиран от Холандско посолство по програма KNIP-MATRA.

<< 1 2 >> 
 
 
български english
  потребителско име парола   възстановяване на забравена парола
 
 
hero